Višja obdavčitev študentskega dela

S 01.06.2012 je stopil v veljavo Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), zato se koncesijska dajatev dvigne na 23%, dodatna koncesijska dajatev pa ostaja 2%.

Koncesijska dajatev po Zakonu za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) v 2012.

Višino in delitev koncesijske dajatve po novem določa 130. člen ZUJF.

Ta se z 12% poviša na 23%, dodatna koncesijska dajatev ostane nespremenjena.

Delodajalci bodo na neto zaslužek študentov ali dijakov dolžni plačevati koncesijsko dajatev v višini 23% in dodatno koncesijsko dajatev v višini 2% ter davek na dodano vrednost (DDV) v višini 20% - le na koncesijsko dajatev in dodatno koncesijsko dajatev.

Za delodajalce ki so davčni zavezanci in ki odbijajo vstopni davek se torej strošek študentskega dela poviša za 9,649% - iz 114% na 125%.

 

Črtanje 66.a člena ZDDV-1

V Uradnem listu RS, št. 38/2012, z dne 25.05.2012, je bil objavljen Zakon o spremembah ZDDV-1F, s katerim se v Zakonu o davku na dodano vrednost črta 66.a člen. Zakon začne veljati naslednji dan po objavi, to je 26.05.2012.

Skladno s to spremembo si lahko davčni zavezanec odbije DDV skladno s 67. členom ZDDV-1 (to je po prejemu računa in opravljena dobava blaga/storitev), vendar ne prej kakor v obračunu DDV za davčno obdobje, v katerem je ta zakon začel veljati (maj 2012).

Postopki o prekršku, ki so bili uvedeni skladno s 141. členom ZDDV-1 do uveljavitve te spremembe, odločba o prekršku še ni bila izdana ali še ni pravnomočna, se posledično ustavijo.

 

Stran 11 od 11