Obvezno članstvo v OPZ bo spremenjeno v prostovoljno

12.10.2012

Minister Radovan Žerjav je na včerajšnji tiskovni konferenci odgovarjal tudi na vprašanja vezana na Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona.

Bistvena in za mnoge težko pričakovana sprememba je ta, da bodo obvezno članstvo v OZS spremenili v prostovoljno. Naj spomnimo, da so se volilni udeleženci na posvetovalnem referendumu  OZS, ki se je zgodil v začetku leta z 69,3% odločili za prostovoljno članstvo oziroma ukinitev obveznega članstva.

Prehodno obdobje za usklajevanje statuta OPZ z zakonom bo trajalo 6 mesecev, za območne OPZ pa 9 mesecev – od dneva uveljavitve spremembe zakona.

Z dnem uveljavitve tega zakona lahko iz OPZ in OOPZ izstopijo tudi dosedanji člani, katerim članstvo preneha prvi dan meseca, po mesecu, ko je OPZ ali OOPZ prejela njegovo pisno izstopno izjavo.

Opozorili bi, da bodite izredno pazljivi in natančni pri odjavljanju obrti in izbrisu obrtniškega dovoljenja. Na to temo bomo spisali ločeno novico, ko bo zakon stopil v veljavo, v izogib kaznim, ki so postale zelo visoke – za pravne osebe med 2 in 4 tisoč € (odgovorna oseba pa z globo 200-1000 €), 500-1500 € za samostojne podjetnike, posameznik pa z globo 200-1000 €.

Višino članarine določi skupščina OPZ enkrat letno. OPZ bo višino nadomestil po novem morala določiti tudi v soglasju z Vlado RS. Višine članarin:

 

1.       Člani, ki osebno opravljajo dejavnost domače in umetnostne obrti 10 EUR mesečno

 

2.       Samostojni podjetniki in gospodarske družbe brez zaposlenih 20 EUR mesečno

 

3.       Samostojni podjetniki in gospodarske družbe, ki imajo do 3 zaposlene 30 EUR mesečno

 

4.       Samostojni podjetniki in gospodarske družbe, ki imajo od 3 do 10 zaposlenih 40 EUR mesečno

 

5.       Samostojni podjetniki in gospodarske družbe, ki imajo 10 in več zaposlenih 50 EUR mesečno

 

Fizične osebe, ki osebno opravljajo dejavnost domače ali umetnostne obrti in ne presegajo osem

tisoč eurov skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačujejo članarine.

Zaradi spremenjenega pristopa do obrti se v obrtni register vpisujejo samo obrtne dejavnosti, za

opravljanje katerih je potrebna ustrezna poklicna usposobljenost.

Obširneje bomo, kot smo obljubili, pisali v naslednjih tednih, saj ostaja še še nekaj bistvenih odprtih vprašanj:

 

a) OZS:

- ohranitev obveznega članstva za klasično obrtno dejavnost;

- možnost izstopa iz OZS s 1.1.2014 na način in postopku določenem v Statutu OZS;

- evidentiranje vseh obrtnikov.

 

b) GZS:

- odprava zahteve po pridobitvi obrtnega dovoljenja;

- določitev meril za priznanje reprezentativnosti.

 

c) TZS:

- posebna ureditev vloge in pristojnosti zbornic v sistemu poklicnega in strokovnega

izobraževanja ObrZ

Čistopis predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona najdete na naslovu:

http://www2.gov.si/upv/vladnagradiva-12.nsf/18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54/4aed47c66269282dc1257a8a005fd0fb/$FILE/ObrZPopgrad01102012.pdf 

Prvi izziv, zanimiv za delodajalce

04.10.2012

Pozdravljeni,

konec septembra je zavod za zaposlovanje RS v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Ur. l. RS, z dne 27.7.2012),  soglasjem, ki ga je dne 21.9.2012 izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in aneksom št. 1 k Pogodbi št. 2611-12-038510 o sofinanciranju programa »Prvi izziv« z dne 24.9.2012 objavil spremembo javnega povabila delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Prvi izziv«.

Bistvene spremembe:

- kandidat, ki ga nameravate zaposliti mora biti mlajši od 30 let, pogoj, da mora biti kandidat vsaj 3 mesece prijavljen kot brezposelna oseba na zavodu pa so ovrgli.

- pred prijavo na razpis morate imeti zaposleno vsaj eno osebo, najmanj tri mesece. Pogoj izpolnjujete tudi, če ste samozaposleni.

Razpis je zelo zanimiv, saj delodajalcem omogoča 3 mesečno poskusno dobo, za katero delodajalec prejme 2.250,00€ ob zaposlitvi kandidata, v drugem delu pa 5.000,00€ po končanem poskusnem delu. Skupaj 15 mesecev.

Čistopis s popravki najdete na tem naslovu: http://www.ess.gov.si/_files/4158/Prvi_izziv_Povabilo_cistopis_s_spremembo2.pdf

Vse informacije o Prvem izzivu pa na tem naslovu: http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=488


V kolikor potrebujete pomoč pri razpisni dokumentaciji, veste kje nas najdete.
 


 

Javni sklad RS je objavil javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za leto 2012/2013.

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij je 31. 8. 2012 objavil javni razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2012/2013. Rok za oddajo vlog je do vključno 29. 3. 2013 oziroma do porabe sredstev.

Vrednost razpisa: 2.000.000,00 EUR

Predmet razpisa je neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij, ki jih bodo delodajalci izplačevali od vključno šolskega/študijskega leta 2012/2013 do zaključka izobraževanja po javno veljavnih izobraževalnih programih poklicnega in srednješolskega izobraževanja, študijskih programih višjega izobraževanja, dodiplomskih in podiplomskih magistrskih ali doktorskih študijskih programih.

Več informaciji na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije:
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/neposredno-sofinanciranje-kadrovskih-stipendij-delodajalcem-142-jr/

Za dodatne informacije lahko pokličete gospo Jasmino Vučajnk, na telefon +386 (1) 58 30 547.

 

Stran 9 od 10