Podjetnikov v študentskih vrstah bo manj...

V prejšnjem tednu smo na vprašanja študenta, ki bi rad zašel v podjetniške vode (v obliki t.i. študentskega s.p.), pridobili par odgovorov od pristojnih služb (DURS, ZZZS in SPIZ) in morda odgovori zanimajo tudi vas. Zanimivo je, da si celo pristojne službe med sabo niso enotne, kar poskrbi za dodatno zmedo.

Ugotovitve so sledeče: »študentski s.p.« je z novim letom izenačen s »polnim s.p.«, saj razlik med njima enostavno ni več. Višina prispevkov se je iz dobrih 150,00€ praktično podvojila na 299,35€ mesečno. Ostajamo podjetništvu nenaklonjena država, ki bi morala podjetništvo (vsaj v začetku podjetniške poti) spodbujati, ne pa dušiti.

Študentje podjetniki so že doslej izgubili določene pravice (študentski boni, bivanje v domu za študente) in po novem ne bo nič drugače, saj tako ostaja tudi v bodoče.

Najbolj podjetni študentje se bodo tako verjetno odločali za odprtje družb z omejeno ali neomejeno odgovornostjo ter zavodov, saj kot lastniki obdržijo pravice, omenjene v prejšnjem odstavku, kot lastniki pa plačujejo prispevke za zdravstveno zavarovanje v višini dobrih 105,00€. Tako bo ostalo do 01.01.2014, ko se spet obetajo spremembe. Verjetno bodo te spremembe šle po poti tokratnih sprememb, torej bodo prispevki izenačeni s prispevki za polni s.p.

Študentje ali dijaki, ki že imajo odprt »študentski s.p.«, bodo ugodnost nižjega plačevanja prispevkov lahko ohranili do poteka statusa (dijaki najkasneje do 01.09.2013, študentje pa najkasneje do 01.10.2013), do omenjenih datumov pa morajo spremeniti podlago zavarovanja iz 104 na 005 (samozaposlitev).

Delo preko napotnic, če ste študent podjetnik, odsvetujemo (tudi zaradi nasprotujočih si informacij ali je to sploh dovoljeno), za svoje delo zahtevajte bruto plačilo in s tem poskrbite za sredstva, ki jih boste morali nameniti plačilu prispevkov. V kolikor »študentskega« s.p. ja nimate, seveda delo preko študentskega servisa in napotnic lahko opravljate tudi v bodoče.


 

Nimate ločenega računa za opravljanje dejavnosti? Pohitite!

Davčna uprava RS poziva vse poslovne subjekte, ki poslujejo brez transakcijskega računa ali ločenega transakcijskega računa za namen opravljanja dejavnosti oziroma poslujejo z računom odprtim v tujini, ki ga niso sporočili davčnemu organu, da to uredijo najkasneje do 15. januarja 2013. Sprememba Zakona o davčnem postopku je namreč uveljavila visoke globe za prekršek neprijavljenega ali neodprtega transakcijskega računa. Predvidene globe za vse omenjene prekršek se gibljejo med 800 in 30.000 EUR za poslovne subjekte in od med 400 in 4.000 EUR za odgovorne osebe poslovnih subjektov.

Obveznost odprtja transakcijskega računa za subjekte vpisa v poslovni register Republike Slovenije je opredeljena v Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2). Davčna uprava podatke o transakcijskih računih odprtih v Sloveniji po uradni dolžnosti pridobiva iz Registra transakcijskih računov, podatke o računih odprtih v tujini, pa morajo zavezanci davčni upravi sporočiti sami. Oseba, ki je vpisana v davčni register, mora v 15 dneh po nastanku spremembe obvestiti pristojni davčni urad o vseh spremembah podatkov, ki jih vsebuje prijava za vpis v davčni register in jih davčni organ ne pridobi po uradni dolžnosti na podlagi podatkov iz drugih registrov in evidenc.

Davčna uprava je v preteklosti zaznavala precejšnje število poslovnih subjektov, ki v davčnem registru nimajo podatka o odprtem transakcijskem računu. Mnogi od njih se kljub večkratnemu pozivanju davčnega organa niso odzvali in v skladu z zakonom posredovali podatkov o odprtih transakcijskih računih. Zato je tudi spremenjena določba, ki zdaj omogoča kaznovanje vseh tistih, ki se izogibajo izpolnjevanju svojih obveznosti.

Globe, ki jih predvidevajo nove določbe zakona so:

  • z globo od 800 do 10.000 EUR se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost,
  • z globo od 1.200 do 15.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba,
  • če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek kaznuje z globo od 3.200 do 30.000 EUR,
  • globo v višini od 400 do 4.000 EUR za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost,
  • z globo v višini od 600 do 4.000 EUR se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe,
  • če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se odgovorna oseba pravne osebe za prekrške kaznuje z globo 800 do 4.000 EUR.

Poudarjamo, da lahko davčni organ v hitrem postopku o prekršku izreče globo v katerikoli višini znotraj razpona, ki je predpisan za posamezen prekršek. Še to, vsak samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki opravlja dejavnost, mora imeti za namen opravljanja dejavnosti odprt ločen transakcijski račun.

V izogib omenjenim sankcijam pozivamo vse poslovne subjekte, da najkasneje do 15. januarja 2013 odprejo račun pri ponudnikih plačilnih storitev oz. da sporočijo podatke o računu(ih) v tujini, ter morebitno spremembo drugih podatkov, ki so zahtevani podatki za vpis v davčni register.

Navedene podatke lahko posredujejo najbližjemu davčnemu uradu na obrazcih »Prijava za vpis dejavnosti fizične osebe v davčni register (obrazec DR-03, gl. tč. 20)« oziroma »Prijava za vpis pravne osebe v davčni register (obrazec DR-04, gl. tč. 21)«, ki sta dostopna na vseh davčnih uradih in izpostavah ter na spletni strani Davčne uprave RS:   http://www.durs.gov.si/si/storitve/vpis_v_davcni_register_in_davcna_stevilka/vpis_v_davcni_register_in_davcna_stevilka_obrazci/.

Vir: DURS

Da se boste lažje odločili, pri kateri banki odpreti račun - nas kontaktirajte na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. - in poslali vam bomo seznam bank in pogojev za primerjavo.

 

1. januarja 2013 stopi v veljavo nova pokojninska zakonodaja! Kaj prinaša?

V začetku decembra je bila po dolgem in napornem usklajevanju sprejeta nova pokojninska zakonodaja, ki bo začela veljati 1. januarja 2013.

Ker bralci teh vrstic še dolgo ne boste izpolnjevali pogojev za upokojitev, se omejimo na tisto, kar vas tangira že sedaj, kot delodajalce ali samozaposlene ali bodoče samozaposlene. Ali zaposlene, ki opravljate dodatno delo po pogodbah. V paketu namreč prihajajo tudi vzpodbude delodajalcem in samozaposlencem.

Spodbude delodajalcem

V ZPIZ-2 so določene stimulacije delodajalcev za zaposlovanje starejših in mlajših delavcev, za zaposlovanje mater, z otrokom do tretjega leta starosti ter za podjetnike, ki prvič registrirajo samostojno dejavnost.

Stimulacije so določene v obliki znižanih prispevkov delodajalcev za delavce, starejše od 60 let (30% znižanje prispevkov delodajalcev) oziroma za delavce, ki izpolnjujejo pogoje za predčasno upokojitev (50 % znižanje prispevkov delodajalcev).

Za delavce, ki še niso dopolnili 26 let starosti in za matere, ki skrbijo za otroka do tretjega leta starosti, ko se prvič zaposlijo za nedoločen čas in ostanejo pri istem delodajalcu v zaposlitvi neprekinjeno najmanj dve leti, lahko delodajalci uveljavijo vračilo prispevkov delodajalca za prvo leto zaposlenosti v višini 50 %, drugo leto pa v višini 30 % prispevkov delodajalca.

Samostojni podjetniki so v prvih 12 mesecih poslovanja po prvem vpisu v poslovni register ali v drug register oziroma evidenco, oproščeni plačila prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca v višini 50 % zneska prispevka. V naslednjih 12 mesecih so te osebe oproščene prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca v višini 30 % zneska prispevka.

Določba štirinajstega odstavka 145. člena tega zakona in določba 157. člena tega zakona se začneta uporabljati 1. julija 2013.

Spremembe pri avtorskih in podjemnih pogodbah

Sprejeti zakon prinaša tudi tole novost - z novim letom boste morali delodajalci plačevati tudi prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od avtorskih in podjemnih pogodb.

Vsi prejemniki (razen študentov in upokojencev), ki še niso pokojninsko zavarovani na druge načine, se bodo morali zavarovati.

Po 18. členu ZPIZ-2 bodo izplačevalci plačevali prispevek v višini 8,85%. Prispevek zavarovancev v višini 15,55% bodo plačali zavarovanci sami in se jim bo odštel od plačila. S temi vplačili jim bo tekla pokojninska doba, plačila iz tega razmerja pa se bodo štela v pokojninsko osnovo.

Za tiste, ki so že zavarovani (redno zaposleni, študentje in upokojenci), in ob delu opravljajo še druga dela na podlagi drugega pravnega razmerja, velja 20. člen ZPIZ-2 in izplačevalci boste zanje plačevali prispevek v višini 8,85%.

Zaključek? Menimo da gre za rahlo "prisilo" pogodbenikov k odprtju s.p.ja. Za ugodno rešitev računovodenja nas kontaktirajte. Za vas imamo posebno ponudbo pod zavihkom CENIK - AKCIJA  .

 

Stran 8 od 11