V razmislek - če razmišljate o "normircu"...

Zadnje čase je zelo popularno vprašanje - ali preiti na t.i. »normirca«.

Ja, morda se na prvi pogled zdi, da je to pametna ideja. Sploh če ste v storitveni dejavnosti, kjer je običajno malo vhodnih računov. Preprosto plačaš 20% davka od 30% letnega prometa. Ne glede na rezultat. Torej, v primeru letnega prometa 10 tisočakov, znaša davek 6%, kar znese 600,00€.
Pa je res pametna ideja? Svetujemo temeljit preračun in naslednjih par točk v razmislek.

V enačbo vsekakor vzemite, da odpadejo vse olajšave (za investicije, pri dohodnini, za zaposlovanje, za invalide, za donacije). Ni amortizacije. Niti pokrivanja izgub preteklih let (zmanjševanje davčne osnove). Če ni bilanc stanja in napovedi – kako priti do morebitnega posojila pri banki – če razmišljamo kako leto naprej? Saj imate namen rasti, mar ne? Ne pozabimo višine prispevkov. Ki ne bo več minimalna.

Da, strošek računovodstva načeloma res (lahko) odpade.  Vendar v to dvomimo.
Namreč, kljub temu, da ni potrebno oddati bilance stanja in uspeha, je še vedno potrebno narediti davčni obračun. V primeru »normirca« in, obenem DDV zavezanca ne pozabite, da to nima nobene povezave. Knjižb in bilanc sicer res ne bo, bo pa potrebno voditi evidenco prejetih in izdanih faktur ter obračunavati DDV – torej, tako kot do sedaj.
Če imate čas, voljo in znanje, to lahko opravite v excelovi datoteki, da. Ostanejo razna poročila (o dobavah v EU, obračunu DDV po 76.a členu), problem so lahko samo-obdavčitve pri pridobitvah in pravilni prikaz DDV-O, morebitne najemnine (izjava po 44. členu),…je še vedno preprosto in vredno vašega časa?

Nekaj, kar se na prvi pogled zdi odlično…je lahko daleč od tega, ko se zadeve preračuna in pogleda širšo sliko...


 

Podjetnikov v študentskih vrstah bo manj...

V prejšnjem tednu smo na vprašanja študenta, ki bi rad zašel v podjetniške vode (v obliki t.i. študentskega s.p.), pridobili par odgovorov od pristojnih služb (DURS, ZZZS in SPIZ) in morda odgovori zanimajo tudi vas. Zanimivo je, da si celo pristojne službe med sabo niso enotne, kar poskrbi za dodatno zmedo.

Ugotovitve so sledeče: »študentski s.p.« je z novim letom izenačen s »polnim s.p.«, saj razlik med njima enostavno ni več. Višina prispevkov se je iz dobrih 150,00€ praktično podvojila na 299,35€ mesečno. Ostajamo podjetništvu nenaklonjena država, ki bi morala podjetništvo (vsaj v začetku podjetniške poti) spodbujati, ne pa dušiti.

Študentje podjetniki so že doslej izgubili določene pravice (študentski boni, bivanje v domu za študente) in po novem ne bo nič drugače, saj tako ostaja tudi v bodoče.

Najbolj podjetni študentje se bodo tako verjetno odločali za odprtje družb z omejeno ali neomejeno odgovornostjo ter zavodov, saj kot lastniki obdržijo pravice, omenjene v prejšnjem odstavku, kot lastniki pa plačujejo prispevke za zdravstveno zavarovanje v višini dobrih 105,00€. Tako bo ostalo do 01.01.2014, ko se spet obetajo spremembe. Verjetno bodo te spremembe šle po poti tokratnih sprememb, torej bodo prispevki izenačeni s prispevki za polni s.p.

Študentje ali dijaki, ki že imajo odprt »študentski s.p.«, bodo ugodnost nižjega plačevanja prispevkov lahko ohranili do poteka statusa (dijaki najkasneje do 01.09.2013, študentje pa najkasneje do 01.10.2013), do omenjenih datumov pa morajo spremeniti podlago zavarovanja iz 104 na 005 (samozaposlitev).

Delo preko napotnic, če ste študent podjetnik, odsvetujemo (tudi zaradi nasprotujočih si informacij ali je to sploh dovoljeno), za svoje delo zahtevajte bruto plačilo in s tem poskrbite za sredstva, ki jih boste morali nameniti plačilu prispevkov. V kolikor »študentskega« s.p. ja nimate, seveda delo preko študentskega servisa in napotnic lahko opravljate tudi v bodoče.


 

Nimate ločenega računa za opravljanje dejavnosti? Pohitite!

Davčna uprava RS poziva vse poslovne subjekte, ki poslujejo brez transakcijskega računa ali ločenega transakcijskega računa za namen opravljanja dejavnosti oziroma poslujejo z računom odprtim v tujini, ki ga niso sporočili davčnemu organu, da to uredijo najkasneje do 15. januarja 2013. Sprememba Zakona o davčnem postopku je namreč uveljavila visoke globe za prekršek neprijavljenega ali neodprtega transakcijskega računa. Predvidene globe za vse omenjene prekršek se gibljejo med 800 in 30.000 EUR za poslovne subjekte in od med 400 in 4.000 EUR za odgovorne osebe poslovnih subjektov.

Obveznost odprtja transakcijskega računa za subjekte vpisa v poslovni register Republike Slovenije je opredeljena v Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2). Davčna uprava podatke o transakcijskih računih odprtih v Sloveniji po uradni dolžnosti pridobiva iz Registra transakcijskih računov, podatke o računih odprtih v tujini, pa morajo zavezanci davčni upravi sporočiti sami. Oseba, ki je vpisana v davčni register, mora v 15 dneh po nastanku spremembe obvestiti pristojni davčni urad o vseh spremembah podatkov, ki jih vsebuje prijava za vpis v davčni register in jih davčni organ ne pridobi po uradni dolžnosti na podlagi podatkov iz drugih registrov in evidenc.

Davčna uprava je v preteklosti zaznavala precejšnje število poslovnih subjektov, ki v davčnem registru nimajo podatka o odprtem transakcijskem računu. Mnogi od njih se kljub večkratnemu pozivanju davčnega organa niso odzvali in v skladu z zakonom posredovali podatkov o odprtih transakcijskih računih. Zato je tudi spremenjena določba, ki zdaj omogoča kaznovanje vseh tistih, ki se izogibajo izpolnjevanju svojih obveznosti.

Globe, ki jih predvidevajo nove določbe zakona so:

  • z globo od 800 do 10.000 EUR se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost,
  • z globo od 1.200 do 15.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba,
  • če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek kaznuje z globo od 3.200 do 30.000 EUR,
  • globo v višini od 400 do 4.000 EUR za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost,
  • z globo v višini od 600 do 4.000 EUR se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe,
  • če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se odgovorna oseba pravne osebe za prekrške kaznuje z globo 800 do 4.000 EUR.

Poudarjamo, da lahko davčni organ v hitrem postopku o prekršku izreče globo v katerikoli višini znotraj razpona, ki je predpisan za posamezen prekršek. Še to, vsak samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki opravlja dejavnost, mora imeti za namen opravljanja dejavnosti odprt ločen transakcijski račun.

V izogib omenjenim sankcijam pozivamo vse poslovne subjekte, da najkasneje do 15. januarja 2013 odprejo račun pri ponudnikih plačilnih storitev oz. da sporočijo podatke o računu(ih) v tujini, ter morebitno spremembo drugih podatkov, ki so zahtevani podatki za vpis v davčni register.

Navedene podatke lahko posredujejo najbližjemu davčnemu uradu na obrazcih »Prijava za vpis dejavnosti fizične osebe v davčni register (obrazec DR-03, gl. tč. 20)« oziroma »Prijava za vpis pravne osebe v davčni register (obrazec DR-04, gl. tč. 21)«, ki sta dostopna na vseh davčnih uradih in izpostavah ter na spletni strani Davčne uprave RS:   http://www.durs.gov.si/si/storitve/vpis_v_davcni_register_in_davcna_stevilka/vpis_v_davcni_register_in_davcna_stevilka_obrazci/.

Vir: DURS

Da se boste lažje odločili, pri kateri banki odpreti račun - nas kontaktirajte na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. - in poslali vam bomo seznam bank in pogojev za primerjavo.

 

Stran 7 od 10