5000 € za samozaposlitev + delna oprostitev prispevkov

[BREAKING] Višina subvencije se je povišala na 5.000 evrov

Na Zavodu za zaposlovanje je padla odločitev, da subvencijo za samozaposlitev z dosedanjih 4.500,00 € zvišajo na 5.000,00 €. 

Višina subvencije, ki je nespremenjena že od leta 2008, se je korigirala glede na rast minimalnih plač in rast obveznih prispevkov za socialno varnost za samozaposlene.

Priprava na samozaposlitev, ki je pogoj za pridobitev subvencije za samozaposlitev je doslej vsebovala presojo poslovne ideje in tridnevno delavnico za samozaposlitev.

Po novem priprave na samozaposlitev predvidevajo 5-dnevno delavnico, ki se sestoji iz štiridnevnega skupinskega usposabljanja in individualne predstavitve in presoje ideje - na zadnji dan delavnic.

Nove oz. prenovljene delavnice se bodo predvidoma začele izvajati v avgustu. Višjo subvencijo prejmejo samo tisti, ki bodo zaključili prenovljen program - tisti, ki so program že opravili, bodo prejeli staro subvencijo!

Rok za registracijo poslovnega subjekta bo po novem 40 dni in ne več 60 dni, kot doslej. Vsi, ki bodo uspešno opravili nove priprave na samozaposlitev bodo morali subjekt registrirati najkasneje v 40 dneh po zaključku delavnice - najkasneje pa do 13. 12. 2013.

V prenovljene priprave na samozaposlitev se lahko vključijo vsi, ki so kot brezposelni neprekinjeno prijavljeni na Zavodu najmanj 3 mesece ali so iskalci zaposlitve - ker je njihova zaposlitev ogrožena.

Ostali pogoji - v zadnjih 5 letih niste prejeli finančne pomoči za samozaposlitev - samozaposlitev mora biti prijavljena v Sloveniji - v novem poslovnem subjektu se morate zaposliti za polni delovni čas (izjema invalidnost) - v zadnjih 12 mesecih niste bili samozaposleni.

Vsi, ki bodo subvencijo prejeli, morajo samozaposleni ostati najmanj dve leti. Prejemniki subvencije, ki jim ne bo uspelo ohraniti samozaposlitve v pogodbenem obdobju, bodo morali vrniti sorazmerni del subvencije.

POZOR - DVOJNA UGODNOST!

Delna oprostitev plačila prispevkov velja od 1. 7. 2013 - o tem smo že pisali, pa vseeno spomnimo - osebe, ki so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovane kot samozaposlene:

- v prvih 12 mesecih poslovanja po prvem vpisu v poslovni register ali v drug register oziroma evidenco oproščene plačila prispevka zavarovanca za ZPIZ in prispevka delodajalca v višini 50 odstotkov zneska prispevka

- v naslednjih 12 mesecih oproščene prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca v višini 30 odstotkov zneska prispevka.

Zavod za zaposlovanje je hkrati potrdil združljivost oprostitve plačila prispevkov in subvencije torej ste lahko novopečeni podjetniki deležni dvojne ugodnosti! Če o samostojni poti razmišljate že dlje - zdaj je pravi trenutek.

 

Spremembe pri izdajanju računov (davčni zavezanci) od 01.07.2013 dalje

Ministrstvo za finance je v Uradnem listu RS dne 26.04.2013 objavilo pravilnik, ki bo v veljavo stopil 01.07.2013.


8. in 9.odstavek 38. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) določata, da zavezanec za davek ne sme posedovati, proizvajalec ali dobavitelj računalniškega programa/elektronske naprave pa ne sme zagotavljati ali omogočati uporabe programa ali naprave, ki bi omogočala popravljanje, brisanje ali spreminjanje izvornega zapisa, shranjenega v napravi ali na drugem elektronskem nosilcu podatkov - brez hrambe prvotnih podatkov in vseh poznejših sprememb.


Program ali naprava za izdajanje računov pri gotovinskem poslovanju izpolnjuje zahteve iz 8. in 9. odstavka 38. člena ZDavP-2, če zagotavlja hrambo izvornih podatkov o izdanih računih pri gotovinskem poslovanju in njihove poznejše spremembe, pri čemer so lahko podatki o izdanih računih pri gotovinskem poslovanju in njihove poznejše spremembe shranjeni v sami napravi ali na drugem elektronskem nosilcu podatkov.


Zavezanec za davek, ki za izdajanje računov pri gotovinskem poslovanju uporablja program ali elektronske naprave, mora na zahtevo davčnega organa v postopku davčnega nadzora predložiti izpis podatkov o izdanih računih v urejenih strukturiranih računalniških datotekah, kot je določeno v prilogi k pravilniku. Rok za predložitev podatkov so trije delovni dnevi po prejemu zahteve davčnega organa - na utemeljeno pisno zahtevo zavezanca za davek pa se rok lahko podaljša za največ 5 delovnih dni.


Vir: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201335&stevilka=1312

 

POMEMBNO za vse, ki razmišjate o odprtju s.p.-ja...

Decembra lani je stopil v veljavo Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki, kot smo že pisali, od 1. julija letos uvaja tudi možnost delne oprostitve plačila prispevkov za nove samozaposlene. POMEMBNO - oprostitev plačila prispevkov BO združljiva tudi s subvencijo za samozaposlitev.

Na podlagi novega zakona (ZPIZ-2, 145. člen, 14. odstavek) so lahko samozaposlene osebe delno oproščene plačila prispevkov za obvezno socialno zavarovanje:

    - v prvem letu poslovanja v višini 50 %
    - v naslednjem letu poslovanja v višini 30 % prispevkov, obračunanih od zavarovalne osnove.

Delna oprostitev plačila prispevkov velja za samozaposlene osebe (zavarovance iz 15. člena ZPIZ-2) po prvem vpisu v poslovni register ali v drug register ali evidenco.

Zakonsko določilo se uporablja od 1. julija letos (ZPIZ-2, 430. člen, 2. odstavek).

Delna oprostitev plačila prispevkov se bo torej lahko priznala samozaposlenim, ki bodo prvi vpis v register opravili po 1. juliju 2013. Oprostitev plačila jim bo lahko priznana za obdobje dveh let od prvega vpisa v register.

Pogoj prvega vpisa izpolnjujejo samozaposleni, ki pred tem še nikoli niso opravljali samostojne dejavnosti na podlagi vpisa v katerega od predpisanih registrov.

Delna oprostitev plačila prispevkov bo torej združljiva s subvencijo za samozaposlitev.

Eden od pogojev za pridobitev subvencije bodo uspešno zaključene priprave na samozaposlitev, ki vsebujejo presojo poslovne ideje in delavnico za samozaposlitev. Kandidati za pridobitev subvencije morajo registrirati poslovni subjekt in se v njem samozaposliti v 60-ih dneh po končani delavnici.

Viri:

http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi/samozaposlovanje

http://www.durs.gov.si/si/prispevki_za_socialno_varnost/prispevki_za_socialno_varnost_pojasnila/oprostitev_placila_prispevkov_po_prvem_vpisu_samozaposlene_osebe_v_predpisan_register/

 

Stran 6 od 11