Zanimiva začasna spodbuda zaposlovanja mladih

23.07.2013 je bil razglašen Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva (ZIUPTDSV), ki ga je sprejel DZ RS na seji dne 15.07.2013.

S tem zakonom se zaradi spodbujanja zaposlovanja določa začasna spodbuda za zaposlovanje mlajših brezposelnih oseb. Prav tako pa se zaradi prispevanja k ohranitvi ravni transferjev posameznikom in gospodinjstvom iz sprejetega proračuna Republike Slovenije za leto 2013 določa začasen ukrep na področju izplačevanja porodniškega nadomestila.

Delodajalec, ki v obdobju iz četrtega odstavka 5. člena tega zakona (od 1. novembra 2013 do 31. decembra 2014) sklene pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas z brezposelno osebo, mlajšo od 30 let, ki je najmanj tri mesece pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, za prvih 24 mesecev zaposlitve oproščen plačila prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti. 

Do oprostitve iz prejšnjega odstavka je upravičen delodajalec: 

– ki zadnje tri mesece pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas z mlajšo brezposelno osebo iz prvega odstavka tega člena ni začel postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi oziroma odpovedal pogodbe o zaposlitvi delavcem iz poslovnih razlogov, 

– ki pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas z mlajšo brezposelno osebo iz prvega odstavka tega člena ni imel blokiranega transakcijskega računa 30 ali več zaporednih dni in 

– ki je v zadnjih šestih mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas z mlajšo brezposelno osebo iz prvega odstavka tega člena redno izplačeval plače in plačeval obvezne prispevke za socialno varnost zaposlenim. 

Delodajalec v primeru, če po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas v skladu s prvim odstavkom tega člena tej osebi odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali v primeru izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani te osebe pred potekom 24 mesecev zaposlitve, dolžan plačati prispevke delodajalca za socialno varnost za celotno obdobje zaposlitve te osebe. 

Omejitev izplačila porodniškega nadomestila

Ne glede na prvi odstavek 43. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in 145. člen Zakona za uravnoteženje javnih financ od uveljavitve tega zakona tudi izplačilo porodniškega nadomestila ne more biti višje od dvakratnika vrednosti povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji z uskladitvami iz 2. člena Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji. Postopki za uveljavljanje pravice do porodniškega nadomestila iz prejšnjega člena, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo po dosedanjih predpisih.

Omejitev velja do vključno leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda. Gospodarsko rast v ugotovi Statistični urad Republike Slovenije. Sklep o ugotovitvi, da je gospodarska rast presegla 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda, Vlada Republike Slovenije objavi v Uradnem listu Republike Slovenije do 30. septembra leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda.

Vir: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201363&stevilka=2511  


 

5000 € za samozaposlitev + delna oprostitev prispevkov

[BREAKING] Višina subvencije se je povišala na 5.000 evrov

Na Zavodu za zaposlovanje je padla odločitev, da subvencijo za samozaposlitev z dosedanjih 4.500,00 € zvišajo na 5.000,00 €. 

Višina subvencije, ki je nespremenjena že od leta 2008, se je korigirala glede na rast minimalnih plač in rast obveznih prispevkov za socialno varnost za samozaposlene.

Priprava na samozaposlitev, ki je pogoj za pridobitev subvencije za samozaposlitev je doslej vsebovala presojo poslovne ideje in tridnevno delavnico za samozaposlitev.

Po novem priprave na samozaposlitev predvidevajo 5-dnevno delavnico, ki se sestoji iz štiridnevnega skupinskega usposabljanja in individualne predstavitve in presoje ideje - na zadnji dan delavnic.

Nove oz. prenovljene delavnice se bodo predvidoma začele izvajati v avgustu. Višjo subvencijo prejmejo samo tisti, ki bodo zaključili prenovljen program - tisti, ki so program že opravili, bodo prejeli staro subvencijo!

Rok za registracijo poslovnega subjekta bo po novem 40 dni in ne več 60 dni, kot doslej. Vsi, ki bodo uspešno opravili nove priprave na samozaposlitev bodo morali subjekt registrirati najkasneje v 40 dneh po zaključku delavnice - najkasneje pa do 13. 12. 2013.

V prenovljene priprave na samozaposlitev se lahko vključijo vsi, ki so kot brezposelni neprekinjeno prijavljeni na Zavodu najmanj 3 mesece ali so iskalci zaposlitve - ker je njihova zaposlitev ogrožena.

Ostali pogoji - v zadnjih 5 letih niste prejeli finančne pomoči za samozaposlitev - samozaposlitev mora biti prijavljena v Sloveniji - v novem poslovnem subjektu se morate zaposliti za polni delovni čas (izjema invalidnost) - v zadnjih 12 mesecih niste bili samozaposleni.

Vsi, ki bodo subvencijo prejeli, morajo samozaposleni ostati najmanj dve leti. Prejemniki subvencije, ki jim ne bo uspelo ohraniti samozaposlitve v pogodbenem obdobju, bodo morali vrniti sorazmerni del subvencije.

POZOR - DVOJNA UGODNOST!

Delna oprostitev plačila prispevkov velja od 1. 7. 2013 - o tem smo že pisali, pa vseeno spomnimo - osebe, ki so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovane kot samozaposlene:

- v prvih 12 mesecih poslovanja po prvem vpisu v poslovni register ali v drug register oziroma evidenco oproščene plačila prispevka zavarovanca za ZPIZ in prispevka delodajalca v višini 50 odstotkov zneska prispevka

- v naslednjih 12 mesecih oproščene prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca v višini 30 odstotkov zneska prispevka.

Zavod za zaposlovanje je hkrati potrdil združljivost oprostitve plačila prispevkov in subvencije torej ste lahko novopečeni podjetniki deležni dvojne ugodnosti! Če o samostojni poti razmišljate že dlje - zdaj je pravi trenutek.

 

Spremembe pri izdajanju računov (davčni zavezanci) od 01.07.2013 dalje

Ministrstvo za finance je v Uradnem listu RS dne 26.04.2013 objavilo pravilnik, ki bo v veljavo stopil 01.07.2013.


8. in 9.odstavek 38. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) določata, da zavezanec za davek ne sme posedovati, proizvajalec ali dobavitelj računalniškega programa/elektronske naprave pa ne sme zagotavljati ali omogočati uporabe programa ali naprave, ki bi omogočala popravljanje, brisanje ali spreminjanje izvornega zapisa, shranjenega v napravi ali na drugem elektronskem nosilcu podatkov - brez hrambe prvotnih podatkov in vseh poznejših sprememb.


Program ali naprava za izdajanje računov pri gotovinskem poslovanju izpolnjuje zahteve iz 8. in 9. odstavka 38. člena ZDavP-2, če zagotavlja hrambo izvornih podatkov o izdanih računih pri gotovinskem poslovanju in njihove poznejše spremembe, pri čemer so lahko podatki o izdanih računih pri gotovinskem poslovanju in njihove poznejše spremembe shranjeni v sami napravi ali na drugem elektronskem nosilcu podatkov.


Zavezanec za davek, ki za izdajanje računov pri gotovinskem poslovanju uporablja program ali elektronske naprave, mora na zahtevo davčnega organa v postopku davčnega nadzora predložiti izpis podatkov o izdanih računih v urejenih strukturiranih računalniških datotekah, kot je določeno v prilogi k pravilniku. Rok za predložitev podatkov so trije delovni dnevi po prejemu zahteve davčnega organa - na utemeljeno pisno zahtevo zavezanca za davek pa se rok lahko podaljša za največ 5 delovnih dni.


Vir: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201335&stevilka=1312

 

Stran 5 od 10