Izdelava letnih poročil za društva

Tudi letos smo že močno zapluli v noro obdobje za blagajnike, vodstva društev in računovodje. Čas, ko bo potrebno oddati letna poročila.


Za društva so pomembni naslednji davčni predpisi:


-    Zakon o društvih (61/2006), ki govori o ustanovitvi, organizaciji ter delovanju društev
-    Zakon o DDV – obdavčitev društev ureja Zakon o davku od dohodka pravnih oseb ZDDPO-2B (stopnja akontacije davka od dohodka ostane 17%)
-    Zakon o davčnem postopku
-    Pravilnik o pridobitni in nepridobitni dejavnosti, spremembe 2009
-    Pomembni so Slovenski računovodski standardi (SRS33-3/2007), ki govorijo o računovodskih rešitvah v društvih, standardi določajo način vodenja poslovnih knjig in sestavljanja letnih poročil.
-    V letu 2013 imajo vsa društva nov kontni plan, ki je poenoten!


Vsako društvo mora imeti finančno planiranje (načrt dela društva, razporeditev odhodkov in prihodkov).
Finančni načrt predstavlja predvideno oceno delovanja društva. Vsebovati mora projekcijo bilanc in finančnega toka bodočega poslovanja. Če se društvo prijavi na razpis mora imeti natančno pripravljeno in dogovorjeno finančno konstrukcijo projekta, saj mora društvo pri sofinanciranju oz. nepovratnih sredstvih investicije vnaprej financirati in plačati ter šele na podlagi dokazil o plačilu uveljavlja zahtevek za refundacijo nepovratnih sredstev.


Računovodske izkaze društva, čigar prihodki oziroma odhodki so v predhodnem računovodskem letu presegli 1 mio.€, pred sprejetjem letnega poročila revidira revizijska družba ali samostojni revizor.


Pomembnejša novost je, da morajo društva, ki bodo opravljala pridobitno dejavnost, podatke o finančnem in materialnem poslovanju za to dejavnost izkazovati ločeno.


Društva lahko vodijo svoje poslovne knjige na naslednje načine:


-    Društva s prihodki nižjimi od 10 tisoč € lahko vodijo poslovne knjige po poenostavljenem enostavnem knjigovodstvu.
-    Društva s prihodki pod 30 tisoč €, katerih povprečna vrednost premoženja ne presega 50 tisoč € in zaposlujejo do 2 zaposlena lahko knjige vodijo po enostavnem knjigovodstvu. Vodi se knjiga prihodkov in odhodkov, knjiga terjatev in obveznosti ter register osnovnih sredstev.
-    Dvostavnem knjigovodstvu: po SRS 33 (Slovenski računovodski standard) oziroma po SRS, če niso le ti v nasprotju s SRS 33.


Za samo izdelavo letnega poročila računovodski servis oz. izbran računovodja potrebuje verodostojne listine. Knjigovodske listine so prejeti, izdani računi, dobropisi, blagajniški prejemki, izdatki ter dnevnik, temeljnice, potni nalogi. Na konte poknjižimo poslovne dogodke, ki se nanašajo na poslovanje obračunskega obdobja (tudi za mesec december, čeprav je izplačilo v januarju), opravimo letni popis sredstev in virov sredstev (inventura), opravimo morebitna knjiženja po inventuri (presežki, primanjkljaji, izločitve, prevrednotenja OS, zaloge, odpis terjatev, za katere imamo sklepe organa in so neizterljivi). Presežki prihodkov nad odhodki na pridobitni dejavnosti so obdavčeni z davkom od dobička v višini 17%. Radi bi opozorili da je v letu 2013 sprememba pri pokrivanju izgube. Kot vemo je pokrivanje izgube za nazaj časovno neomejeno in se pokriva le do pozitivne ničle. Vendar pa je v letu 2013 koriščenje davčne izgube zgolj 50%, od preostale polovice dobička pa plačate 17% davka od dobička, (prej 100%). Ne pozabite torej izpolniti priloge 6!


Vsako društvo mora (ne glede na način vodenja poslovnih knjig) na koncu obračunskega obdobja popisati vsa stalna in gibljiva sredstva ter dolgove, za to je potrebna komisija za popis. Torej, preprosto, na dan 31.12.XX imamo na banki stanje na računu XX, v blagajni XX, na ta dan imamo XX terjatev in XX obveznosti. Šele na podlagi popisa lahko naredimo bilanco stanja (to velja predvsem za društva, ki imajo poenostavljeno knjigovodstvo).


Letno poročilo obsega:


-    Bilanco stanja AJPES do 31.03.2013
-    Izkaz poslovnega izida AJPES do 31.03.2013
-    Pojasnila k izkazom AJPES
-    Poročilo o poslovanju društva AJPES
-    Davčni obračun DURS do 31.03.2013

ORGAN DRUŠTVA, običajno je to občni zbor ali skupščina, obravnava letno poročilo in ga potrdi (ali pa tudi ne...). Šele na podlagi potrditve se letno poročilo lahko odda.
Računovodske izkaze izdelajo vsa društva - ne glede na velikost le teh, sama ali s pomočjo računovodje.  V poročilu o poslovanju društva bo vodstvo predstavilo poslovanje društva v poslovnem letu in izpolnjevanje zastavljenih ciljev ter uresničevanje svojega poslanstva. Prav tako je pomemben predstavitveni plan delovanja društva v prihodnje. Slovenski računovodski standard (SRS) 33 ne določa natančne vsebine pojasnil k izkazom in poročil o poslovanju društva, določa pa, kaj mora biti v pojasnilih obvezno pojasnjeno.
Ali ste bili uspešni pri izvedbi finančnega in letnega načrta ali ne, boste presojali na občnih zborih oziroma skupščinah. Hkrati boste verjetno zastavili tudi cilje za prihajajoče leto, katere finančno čim bolje opredelite, tako na ravni društva, kot na ravni posameznih projektov (zaradi morebitnih razpisov, katerih pogoji določajo priznane stroške in višino financiranja).


Po vsakodnevnih opažanjih največ težav društvom predstavlja prav razumevanje ločevanje med pridobitno - nepridobitno dejavnostjo. Za pridobitno dejavnost šteje vsaka dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička ali dejavnost s katero zavezanec konkurira na trgu z drugimi osebami, zavezanci po ZDDPO-2, podrobneje pa obe dejavnosti opredeljuje Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/07). Pridobitno dejavnost mora društvo opredeliti v temeljnem aktu o ustanovitvi v skladu s predpisi, ki urejajo standardno klasifikacijo dejavnosti. Prihodki od pridobitne dejavnosti so torej prihodki od dejavnosti na trgu od prodaje blaga, proizvodov ali storitev (potapljaški klub recimo nudi izvedbo potapljaških tečajev - to za društvo pomeni pridobitno dejavnost, saj z njo konkurira na trgu ostalim družbam, ki se s tem ukvarjajo); prihodki od sponzoriranja; prihodki od najemnin in uporabe športnih objektov; prihodki od vadnin, pristopnin, vstopnin, kotizacij…


Za dohodke iz opravljanja nepridobitne dejavnosti, ki se izvzemajo iz davčne osnove se štejejo donacije, članarine, volila in dediščine, prihodki iz davkov in dajatev ter prispevkov, namenska javna sredstva, javna sredstva za izvajanje javne službe ter obresti na tekočem računi in zakladniškem računu.


Opozorili bi, da je pridobitno dejavnost dovoljeno izvajati le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev oziroma opravljanje nepridobitne dejavnosti. Biti mora dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti društva.

Pomnite!


Nepridobitna dejavnost:


-    Članarine (pristopnina v članstvo društva, višina je za vse člane enaka)
-    Darila
-    Volila
-    Donacije  (dajanje sredstev brez morebitnega povračila - pogodba, ne račun)
-    Vse dotacije iz javnih sredstev


Pridobitna dejavnost:


-    Prihodki od dejavnosti na trgu (prodaja blaga, proizvodov in storitev)
-    Prihodki od sponzoriranja (sponzor je tisti, ki materialno podpre oziroma omogoči določeno aktivnost. Cilj sponzorja je reklama in povrnitev vloženih sredstev (izstavi se račun) sponzor lahko prispeva sredstva v denarju, tehnični pomoči ali sredstvih.
-    Prihodki od najemnin, uporabe športnih objektov
-    Prihodki od vadnin, kotizacij, pristopnin, vstopnin…


Po zakonu o DDV se morajo pravne osebe registrirati za davčne namene, če v zadnjih 12 mesecih (in ne v koledarskem letu) presežejo 50 tisoč €. Če društvo opravlja nepridobitno in pridobitno dejavnost, izračunava odbitni delež DDV. Pri tem je potrebno vedeti kaj je obdavčljiv in kaj neobdavčljiv promet, saj šteje le obdavčljiv.


V kolikor društvo ne zagotavlja ločeno podatkov o odhodkih iz opravljanja pridobitne dejavnosti, je potrebno sorazmerni znesek odhodkov ugotoviti tako, da se celotne odhodke pomnoži s koeficientom, izračunanim iz razmerja med prihodki iz pridobitne dejavnosti in celotnimi prihodki davčnega zavezanca.


Opozorili bi, da v kolikor v DDV sistem vstopite, ker ste presegli prag 50 tisoč €, morate DDV zavezanec ostati eno leto, če pa se v sistem DDV registrirate prostovoljno – pa morate DDV zavezanec ostati 2 leti.


Za vsa morebitna vprašanja in pomoč smo vam na voljo na naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.   in ostalih kontaktnih številkah. Marec se bliža, pohitite.

Za Računovodski servis Coffou pripravil


Stanko Livk