Zanimiva začasna spodbuda zaposlovanja mladih

23.07.2013 je bil razglašen Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva (ZIUPTDSV), ki ga je sprejel DZ RS na seji dne 15.07.2013.

S tem zakonom se zaradi spodbujanja zaposlovanja določa začasna spodbuda za zaposlovanje mlajših brezposelnih oseb. Prav tako pa se zaradi prispevanja k ohranitvi ravni transferjev posameznikom in gospodinjstvom iz sprejetega proračuna Republike Slovenije za leto 2013 določa začasen ukrep na področju izplačevanja porodniškega nadomestila.

Delodajalec, ki v obdobju iz četrtega odstavka 5. člena tega zakona (od 1. novembra 2013 do 31. decembra 2014) sklene pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas z brezposelno osebo, mlajšo od 30 let, ki je najmanj tri mesece pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, za prvih 24 mesecev zaposlitve oproščen plačila prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti. 

Do oprostitve iz prejšnjega odstavka je upravičen delodajalec: 

– ki zadnje tri mesece pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas z mlajšo brezposelno osebo iz prvega odstavka tega člena ni začel postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi oziroma odpovedal pogodbe o zaposlitvi delavcem iz poslovnih razlogov, 

– ki pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas z mlajšo brezposelno osebo iz prvega odstavka tega člena ni imel blokiranega transakcijskega računa 30 ali več zaporednih dni in 

– ki je v zadnjih šestih mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas z mlajšo brezposelno osebo iz prvega odstavka tega člena redno izplačeval plače in plačeval obvezne prispevke za socialno varnost zaposlenim. 

Delodajalec v primeru, če po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas v skladu s prvim odstavkom tega člena tej osebi odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali v primeru izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani te osebe pred potekom 24 mesecev zaposlitve, dolžan plačati prispevke delodajalca za socialno varnost za celotno obdobje zaposlitve te osebe. 

Omejitev izplačila porodniškega nadomestila

Ne glede na prvi odstavek 43. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in 145. člen Zakona za uravnoteženje javnih financ od uveljavitve tega zakona tudi izplačilo porodniškega nadomestila ne more biti višje od dvakratnika vrednosti povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji z uskladitvami iz 2. člena Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji. Postopki za uveljavljanje pravice do porodniškega nadomestila iz prejšnjega člena, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo po dosedanjih predpisih.

Omejitev velja do vključno leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda. Gospodarsko rast v ugotovi Statistični urad Republike Slovenije. Sklep o ugotovitvi, da je gospodarska rast presegla 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda, Vlada Republike Slovenije objavi v Uradnem listu Republike Slovenije do 30. septembra leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda.

Vir: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201363&stevilka=2511